Kala Chanti, Japāņu pavasaris, gaisa atsvaidzinātājs, 250ml

Atlaide: -25%
Modelis: 5274
Pieejamība: 2
Artikuls: 5274

6.49
  • 8.65€6.49€
  • Bez PVN: 5.36€
  • PVN: 1.13€
Gatavs lietošanai

* Ķiršu ziedu aromāts

* Ilgstoša iedarbība

* Neatstāj nosēdumu un traipus

* Likvidē nepatīkamu aromātu 


Gaisa atsvaidzinātājs ar pulverizatoru, darbojas tūlīt pēc lietošanas - neitralizē nepatīkamās smakas un atsvaidzina vidi, atstājot smalku aromātu. Izgatavots no augstas kvalitātes sastāvdaļām, kas garantē ilgstošu darbību. Pirms lietošanas kārtīģi sakratīt.

 

BĪSTAMI!

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboni.

H412 – Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

P102 - Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P273 - Izvairieties no noplūdes vidē.

P303+P361+P353 - JA UZ ādas (vai matiem): Nekavējoties noņemiet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni [vai dušu].

P305 + P351 + P338 - IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir, un tās var viegli noņemt. Turpiniet skalot.

P501 - Izmetiet saturu/konteineru atbilstoši marķētos atkritumu konteineros saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

 

Satur:  propān-2-olu, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etān-1-onu, benzilsalicilātu, piperonālu, linalolu, acetilcedrēnu, (etoksimetoksi)ciklododekānu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

 

Tilpums: 250ml

Ražotājs (valsts): ES

Piezīme: HTML apzīmējumi neatbalstās! Izmantojiet parastu tekstu.

Tagi: Kala Chanti, Japāņu pavasaris, gaisa atsvaidzinātājs, 250ml