Kala Chanti, Citronzāle, gaisa atsvaidzinātājs, 250ml

Atlaide: -25%
Modelis: 7087
Pieejamība: 3
Artikuls: 7087

6.49
  • 8.65€6.49€
  • Bez PVN: 5.36€
  • PVN: 1.13€
* Gatavs lietošanai

* Citronzāles aromāts

* Ilgstoša iedarbība

* Neatstāj nosēdumu un traipus

* Likvidē nepatīkamu aromātu 

 

Gaisa atsvaidzinātājs ar pulverizatoru, darbojas tūlīt pēc lietošanas - neitralizē nepatīkamās smakas un atsvaidzina vidi, atstājot smalku aromātu. Izgatavots no augstas kvalitātes sastāvdaļām, kas garantē ilgstošu darbību. Pirms lietošanas kārtīģi sakratīt.

 

BĪSTAMI!

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboni.

H412 – Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

P102 - Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P273 - Izvairieties no noplūdes vidē.

P305+P351+P338 IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir, un tās var viegli noņemt. Turpiniet skalot.

P303+P361+P353 JA UZ ĀDAS (vai matiem): Nekavējoties noņemiet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni (vai dušu).

P501 – Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

 

Satur:  propān-2-olu, citrālu, d-limonēnu.

 

Tilpums: 250ml

Ražotājs (valsts): ES

Piezīme: HTML apzīmējumi neatbalstās! Izmantojiet parastu tekstu.

Tagi: Kala Chanti, Citronzāle, gaisa atsvaidzinātājs, 250ml