Waschkonig color šķidrs mazgāšanas līdzeklis, 5L

Modelis: 4618
Pieejamība: 16
Artikuls: 4618

12.04
  • 12.04€
  • Bez PVN: 9.95€
  • PVN: 2.09€
* Gatavs lietošanai

* Gēls / zaļā krāsa

* Automātiskajām sistēmām un mazgāšanai ar rokām

* Ieēdušos traipu likvidētājs

* pH līmenis : 8-9

 

Mazgāšanas gēls.Viegli šķīst ūdenī, neradot traipus. Patīkams aromāts. Ļoti augstas krāsas noturības īpašības arī zemās mazgāšanas temperatūrās. Efektīvi novērš visus netīrumus, traipus no krāsainiem un kokvilnas audumiem.  Piemērots mazgāšanai ar rokām un mazgājamām mašīnām.

 

Lietošana: 1 vāciņš ir 80ml. Ar nelielu netīrumu (mīksts ūdens, vidēja cietība) - 30ml, ar vidēju netīrumu (mīksts ūdens, vidēja cietība) - 35ml. Roku mazgāšana: 35ml.

Mazgāšanas temperatūras diapazons: no 20°C līdz 60°C

 

BĪSTAMI!

H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

P102 - Sargāt no bērniem.

P264 Pēc apstrādes rūpīgi nomazgājiet rokas.

P280 – Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.

P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P337+P313: Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

P501: Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar noteikumiem par bīstamajiem atkritumiem vai iepakojumiem un iepakojumu atkritumiem.


Sastāvdaļas: 5-15% anjonu tensīds, <5% nihjoniskais tensīds, <5% polikarboksilāts un enzīms, duftstoffe, konservēšanas līdzeklis (benzizotiazolinons, fenoksietanols).

 

Tilpums: 5L

Ražotājs (valsts): Vācija

Piezīme: HTML apzīmējumi neatbalstās! Izmantojiet parastu tekstu.

Tagi: Waschkonig šķidrs mazgāšanas līdzeklis, 5L