Tytan tīrīšanas līdzeklis kanalizācijas caurulēm, granulas, 800g

Atlaide: -25%
Modelis: P30740
Pieejamība: 20
Artikuls: P30740

3.58
  • 4.78€3.58€
  • Bez PVN: 2.96€
  • PVN: 0.62€
* Gatavs lietošanai

* Koncentrēts

* Granullēts līdzeklis

* Neizmantot kopā ar citiem mazgāšanas līdzekļiem

* pH līmenis: 13-14


Paredzēts cauruļu, pie izlietnēm, vannām un citām kanalizācijas ierīcēm tīrīšanai. Izšķīdina pārtikas vielu atliekas, matus, nosēdušos taukus, papīru utml. Nelietot alumīnija izstrādājumiem.

Lietošana: pirms lietošanas, ja iespējams, ielejiet apm. 200ml silta ūdens (apm. 40
oC), tad ielejiet sifonā 2-3 vāciņus un ielejiet apm. 300ml silta ūdens. Pēc 10 min. noskalojiet ar ūdeni. Ja nepieciešams atkārtojiet. Pielietojot līdzekli, aizliegts izmantot karsto ūdeni, par cik preparāts var izsmidzināties. Darbības veicamas gumijas cimdos.

 

BĪSTAMI!

H290- Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

H314 – Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102 - Sargāt no bērniem.

P280 – Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.

P301+P330+P331 – NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

P303+P361+P353 – SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā.

P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P310 – Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS  INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

P501 – Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

 

Satur: < 5% anjonu virsmaktīvās vielas (nātrija hidroksīds)

 

Tilpums: 800g

Ražotājs (valsts): ES

Piezīme: HTML apzīmējumi neatbalstās! Izmantojiet parastu tekstu.

Tagi: Tytan tīrīšanas līdzeklis kanalizācijas caurulēm, ganulas, 800g